Polityka prywatności
`

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Michał Skowroński prowadzący działalność gospodarczą
z siedzibą w Poznaniu pod nazwą PROPERTY&FINANCE CONSULTING Michał
Skowroński, os. Rusa 11, NIP: 5992923672, REGON: 367851239. Ochrona danych odbywa
się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane
w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla
osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
2. Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym
do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, kontaktu
telefonicznego oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane
dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@posredniknieruchomosci.eu
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas
do retencji danych.
6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
ścigania) oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia.
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
z którymi ściśle współpracujemy.
§3. Pliki cookies
1. Witryna michalskowronski.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z
którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy
korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na
stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować
najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
§4. Google Analytics
1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług
internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje
tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i
umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie
informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane
na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na
tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych
krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP
zostanie najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres
IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej
strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu
korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na
stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony
internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
2. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest
zestawiany przez Google z innymi danymi.
3. Strona korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony internetowej
oraz jej regularnego usprawniania. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których
dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EUUS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla
korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.